Šiame privatumo patvirtinime aptariami tokie dalykai:

 1. Bendroji informacija
 2. Iš kur renkami duomenys?
 3. Kokie duomenys renkami?
 4. Kam naudojami duomenys?
 5. Kaip ilgai duomenys saugomi?
 6. Kas gali tvarkyti jūsų duomenis ir ar jie atskleidžiami trečiosioms šalims?
 7. Ar jūsų duomenys perduodami už ES arba EEE ribų?
 8. Kaip jūs galite daryti įtaką jūsų duomenų tvarkymui?
 9. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?
 10. Ar gali „Fazer“ keisti privatumo patvirtinimą ir kaip galite peržiūrėti atnaujinimus?
 11. Į ką galite kreiptis, jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą? 
 12. Valdytojai
 13. Nuorodos į kitus privatumo patvirtinimus

1. Bendroji informacija

Oy Karl Fazer Ab ir jos filialai įsipareigoja saugoti jūsų privatumą ir tvarkyti asmens duomenis pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus ir gerąsias duomenų apsaugos praktikas. Šiame privatumo patvirtinime „Fazer“ reiškia veikiančią įmonę, kuri bendrai su Oy Karls Fazer AB, yra jūsų asmens duomenų valdytoja.

Šiame privatumo patvirtinime aprašoma, kaip su jumis susiję asmens duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi jūsų įdarbinimo „Fazer“ metu. „Fazer“ visada tvarko asmens duomenis laikydamasi vietinių teisės aktų ir atsižvelgdama į konkretaus verslo skirtumus.

„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

„Neskelbtini duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais ar naryste profesinėje sąjungoje. Be to, genetiniai ir biometriniai duomenys, kuriuos naudojant galima nustatyti fizinio asmens tapatybę, taip pat duomenys, susiję su sveikata, lytiniu gyvenimu ir lytine orientacija, taip pat laikomi neskelbtinais duomenimis.

„Tvarkymas“ – tai bet kokia operacija, atliekama su asmens duomenimis tvarkant juos rankiniu būdu ar automatiškai, pvz., duomenų rinkimas, saugojimas,rušiavimas ar trynimas.

„Valdytojas“ – tai įstaiga, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir naudojimo būdus, t. y. kaip jūsų asmens duomenys tvarkomi.

2. Iš kur renkami duomenys?

„Fazer“ renka asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų. Be to, duomenys renkami iš trečiųjų asmenų šaltinių, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai, arba remiantis jūsų sutikimu, kai tai reikalinga norint įvertinti jūsų tinkamumą pareigoms, kuriose norite įsidarbinti.

„Fazer“ gali rinkti asmens duomenis, pavyzdžiui, iš

 • įdarbinimo agentūrų,
 • socialinės medijos, kurią naudojate profesiniais tikslais (pvz., „LinkedIn“),
 • jūsų nurodytų kontaktų,
 • valdžios institucijų, tikrinant biografijos faktus,
 • asmeninių savybių ar kompetencijų vertinimo paslaugų teikėjų,
 • viešai prieinamų CV ir darbo portalų duomenų bazių (pvz., CV bankas),
 • darbo biržos,
 • bendradarbiaujančių universitetų.

3. Kokio tipo duomenys renkami?

„Fazer“ renka tik įdarbinimo atrankai būtinus asmens duomenis. Pavyzdžiui, gali būti renkama toliau nurodyta informacija:

 • Asmens duomenys, kuriuos pateikiate el. paštu arba internetinėje darbo paieškos sistemos formoje, CV, kandidatavimo prašymuose arba kitoje rašytinėje medžiagoje, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, lytį, gimimo datą, nuotrauką, dabartinį darbdavį, pareigas, išsilavinimą, baigtas studijas, mokymosi įstaigos baigimo datą, darbo patirtį, kalbos įgūdžius, IT įgūdžius, galimą darbo pradžios datą, prašomą atlyginimą ir teisę dirbti patvirtinančius dokumentus.

Asmens duomenis gali būti sujungti, atitinkamai, su asmens duomenimis iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, informacija gauta iš

 • darbo pokalbių,
 • profesiniais tikslais naudojamos socialinės medijos (pvz., „LinkedIn“),
 • jūsų rekomendacijų,
 • biografijos faktų patikrinimų,
 • asmenybės arba gabumų vertinimų.

4. Kam naudojami duomenys?

Tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina norint įvertinti jūsų tinkamumą pareigoms, kuriose norite įsidarbinti. Be to, „Fazer“ gali įvertinti jūsų tinkamumą kitoms pareigoms, kurios gali atsilaisvinti ateityje. Be to, „Fazer“ tvarko asmens duomenis, kad informuotų jus apie laisvas pozicijas, atliktų administravimo funkcijas ir kandidatų pasiūlos analizę, bei tobulintų įdarbinimo procesą.

Asmens duomenų tvarkymas auksčiau nurodytais tikslais pirmiausia paremtas „Fazer“ teisėtais interesais. Teisėtas interesas reiškia teisėtą ir „Fazer“ svarbų interesą, pavyzdžiui, gauti ir tvarkyti paraiškas ir atitinkamus duomenis. Tvarkymo, kuris yra grindžiamas teisėtu interesu, veiksmuose yra atsižvelgiama į darbuotojų teises ir į jų privatumą nėra kišamasi daugiau nei reikalinga. Kandidatas turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių, nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu, kuris grindžiamas teisėtu interesu. Paskaitykite daugiau apie teises skyriuje „Kaip jūs galite daryti įtaką jūsų asmens duomenų tvarkymui?“.

Kai tvarkymas yra grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Savo sutikimą galite atšaukti susisiekę su darbo skelbime nurodytu įdarbintoju. Sutikimo atsisakymas neturi poveikio sutikimo grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

„Fazer“ turi tvarkyti kandidato asmens duomenis, nes tai būtina norint atlikti paruošiamuosius veiksmus prieš sudarant darbo sutartį. Atkreipkite dėmesį, kad nepateikus būtinos informacijos, galite būti pripažinti netinkamais įdarbinimui, stažavimui, dalyvavimui įmonės programose, taip užkertant kelią „Fazer“ sudaryti su jumis darbo sutartį.

5. Kaip ilgai duomenys saugomi?

Jeigu „Fazer“ pasirenka jus įdarbinti, „Fazer“ saugo būtinus asmens duomenis visą jūsų įdarbinimo bei darbo santykių laikotarpį ir tiek, kiek juos saugoti reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus. Darbo santykių metu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal „Fazer“ darbuotojo privatumo patvirtinimo nuostatas.

Jeigu „Fazer“ jūsų neįdarbina, jūsų asmens duomenys bus ištrinti po 12 mėnesių po atrankos proceso pabaigos.

Jeigu norite, kad ateityje būtumėte vertinami dėl tinkamumo į kitas pareigas, jūsų asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių.

6. Kas gali tvarkyti jūsų duomenis ir ar jie atskleidžiami trečiosioms šalims?

Jūsų asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kurie vertina jūsų paraišką dėl įdarbinimo arba kuriems reikalinga tvarkyti duomenis, atliekant pagalbines įdarbinimo funkcijas. Juos apima, pavyzdžiui, įdarbintojai, įdarbinimo vadovai, konsultantai ir kiti atrankos proceso dalyviai, kurie atlieka administracines ir IT palaikymo funkcijas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi „Fazer Group“ viduje.

 • Paslaugų teikėjai. „Fazer“ naudojasi skirtingų paslaugų teikėjų paslaugomis jūsų duomenims tvarkyti. Kai duomenims tvarkyti naudojamasi išorinių paslaugų teikėjų pagalba, jie gali naudoti jūsų asmens duomenis tik pagal „Fazer“ nurodymus. Paslaugų teikėjai yra, pvz., įmonės, teikiančios įdarbinimo arba žmogiškųjų išteklių informacines sistemas „Fazer“. Tokiais atvejais imamasi atitinkamų sutartinių priemonių, užtikrinančių, kad paslaugų teikėjai išlaikys reikiamą informacijos apsaugos lygį, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti, ir kad būtų laikomasi taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų. Paslaugų teikėjai ir subrangovai tvarko jūsų asmens duomenis tik auksčiau minėtais „Fazer“ nustatytais tikslais.
 • Teisinis įsipareigojimas: Jūsų duomenys gali būti atskleisti valdžios institucijoms, jeigu tai padaryti „Fazer“ įpareigoja įstatymai. „Fazer“ gali taip pat atskleisti jūsų asmens duomenis, kai tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiais atvejais „Fazer“ neatskleidžia daugiau duomenų nei tai būtina.
 • Sujungimai ir įsigijimai: jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti per galimą įsigijimą ar susijungimą pirkėjui ar kitai šaliai, susijusiai su pertvarkymu. 

7. Ar jūsų duomenys perduodami už ES arba EEE ribų?

Jūsų asmens duomenys paprastai nėra perduodami už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų. Tik išskirtiniais atvejais, kai tai būtina priimant įdarbinimo sprendimą dėl pozicijos, į kurią pretenduojate, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Fazer grupės ribose į už ES / EEE ribų esančią šalį. Tokia padėtis gali susidaryti, pavyzdžiui, kai atitinkamos pozicijos įdarbinimo vadovas randasi Fazer grupės Rusijos juridiniame asmenyje. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už ES / EEE ribų tik su sąlyga, kad bus laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų. Tokiu atveju duomenų tvarkymui taikomos Europos Komisijos patvirtintos duomenų apsaugos sąlygos. Galite paprašyti pateikti išsamią duomenų perdavimo trečiosioms šalims ir apsaugos informaciją pasinaudoję toliau pateikiama kontaktine informacija.

8. Kaip jūs galite daryti įtaką jūsų duomenų tvarkymui?

 • Turite teisę paprašyti susipažinti su duomenimis, susijusiais su jumis, arba gauti patvirtinimą, kad jūsų asmens duomenys netvarkomi (teisė susipažinti su duomenimis).
 • Turite teisę reikalauti ištaisyti (teisė reikalauti ištaisyti duomenis). Tai reiškia, kad, jei su jumis susijusiuose duomenyse yra klaidų arba duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, turite teisę paprašyti „Fazer“ pataisyti ar papildyti duomenis.
 • Turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis tam tikrais atvejais, pvz., kai asmens duomenis tvarkyti nebėra būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba jei tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, o jūs atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito pagrindo juos tvarkyti (teisė būti pamirštam). Atminkite, kad „Fazer“ gali turėti pagrindą saugoti duomenis, pavyzdžiui, kad galėtų apsiginti nuo teisinių reikalavimų. Tokiais atvejais duomenys negali būti ištrinti.
 • Turite teisę dėl su jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu (teisė nesutikti).
 • Tam tikrais atvejais galite turėti teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti duomenų tvarkymą). Kai tvarkymas apribojamas, jūsų asmens duomenys bus tik saugomi ir kitaip netvarkomi. Pavyzdžiui, jei užginčijate asmens duomenų tikslumą, turite teisę apriboti ginčytinų duomenų tvarkymą iki to laiko, kol bus užtikrinta, kad duomenys yra tikslūs.
 • Tam tikrais atvejais turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte „Fazer“ kompiuterio skaitomu formatu taip, kad galėtumėte persiųsti juos kitam valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Savo duomenų apsaugos teisėmis galite pasinaudoti išsiuntę prašymo formą per „Fazer Group“ privatumo puslapį www.fazergroup.com/privacy.

Jei manote, kad „Fazer“, nepaisant principų, nustatytų šiame atrankos įdarbinimui privatumo patvirtinime, pažeidė jūsų teises pagal taikytinus duomenų apsaugos įstatymus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

„Fazer“ taiko atitinkamas technines ir organizacines saugos priemones ir procesus, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar kitos panašios neteisėtos prieigos prie duomenų.

Duomenys renkami serveriuose ir duomenų bazėse, apsaugotuose ugniasienių, slaptažodžių ir kitų techninių priemonių. Serveriai, duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos laikomos apsaugotose patalpose, kur prie duomenų gali prieiti tik konkretūs iš anksto paskirti asmenys. Serveriai yra griežtai apsaugoti.

10. Ar gali „Fazer“ keisti privatumo patvirtinimą ir kaip galite peržiūrėti atnaujinimus?

„Fazer“ nuolat tobulina savo praktikas ir paslaugas, susijusias su asmens duomenų apsauga, todėl šis atrankos įdarbinimui privatumo patvirtinimas atnaujinamas, kai tai yra būtina. Šį atrankos įdarbinimui privatumo patvirtinimą taip pat gali reikėti pakeisti pasikeitus taikomiems teisės aktams ar jų aiškinimams.

Aktualų atrankos įdarbinimui privatumo patvirtinimą visuomet galite rasti Fazer grupės svetainėje www.fazergroup/com/privacy. Kai būtina, privatumo patvirtinimo atnaujinimai yra pateikiami tiesiogiai su jums. „Fazer“ rekomenduoja reguliariai peržiūrėti šį atrankos įdarbinimui privatumo patvirtinimą.

11. Į ką galite kreiptis, jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą?

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės į

Personalo direktorę Dovilę Jakubauskienę dovile.jakubauskiene@fazer.com

+370 614 77139

Personalo specialistę Ingą Antulytę inga.antulyte@fazer.com

+370 618 58414

12. Valdytojai

Jūsų asmens duomenų valdytojai įdarbinimo etape yra „Fazer“ juridinis asmuo, kuriame norite įsidarbinti, bendrai su „Oy Karl Fazer Ab“.

„Fazer Group“

„Oy Karl Fazer Ab“
Fazerintie 6, 01230 Vantaa
PL 4, 00941 Helsinki

Lietuva

UAB „Fazer Lietuva“
Raudondvario pl. 129A,
LT-47188 Kaunas, Lietuva

13. Nuorodos į kitus privatumo patvirtinimus

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Fazer“ tvarkomas privatumas, rasite „Fazer Group“ privatumo puslapiuose www.fazergroup.com/privacy